Радра чамакам (первая)

(при кантака, саде сати и др транзитах Сатурна)

ом щам ча мэ майащча мэ прийам ча мэ aнукаамащча мэ каамащча мэ сауманасащча мэ

бхадрам ча мэ щрейащча мэ васйащча мэ йащащча мэ бхагащча мэ дравинъам ча мэ

йантраа ча мэ дхартаа ча мэ кшемащча мэ дхрытищча мэ вищвам ча мэ махащча мэ

самвичча мэ гньаатрам ча мэ суущча мэ прасуущча мэ сирам ча мэ лайащча мэ

марытам ча мэ амрытам ча мэ aйакшмам ча мэ анаамайачча мэ джииваатущча мэ дииргхаайутвам ча мэ

анамитрам ча мэ абхайам ча мэ сугам ча мэ щайанам ча мэ суушаа ча мэ судинам ча мэ

 

Также хороши мантры Дэви, в особенности Чамунде - аим хримм клиим чамундайаи виччеи.

поиск по сайту