Шива Тандава

Джатаата-виигаладж-джала-правааха-паавитастхале
Гале-валамбйа ламбитаам бхуджанга-тунга-мааликаам
Дамад-дамад-дамад-даман-нинаадавад-дамарвайам
Чакаара чанда-таандавам таноту нах щивах щивам

Джатаака-тааха-самбхрама-бхраман-нилим-панирдж-харии-
Вилола-виичи-валларии-вирааджа-маана-муурдхани
Дхагад-дхагад-дхагадж-джвалал-лалаата-патта-пааваке
Кищора-чандращекхаре ратих пратикшанам мама

Дхараа-дхарендра-нандинии-вилаасабандху-бандхура
Спхурад-диг-антасантати-прамодамаана-маанасэ
Крыпаакатаакша-дхорании-нируддха-дурдхараапади
Квачиддигамбарэ мано винодамету вастуни

Джатаа-бхуджанга-пингала-спхурат-пханаа-манипрабхаа
Кадамба-кункум-адрава-пралипта-дигвадхуу-мукхэ
Мадаандха-синдху-распхурат-твагуттариийа-медурэ
Мано винодамад-бхутам бибхарту бхуута-бхартари

Сахасра-лочана-прабхрытйа-щешалекха-щекхара
Прасууна-дхуулидхорании видхуу-сараангхри-пиитхабхух:
Бхуджанга-рааджа-маалайаа нибаддха-джаата-джуутака
Щрийаи чираайа джаайатаам чакора-бандху-щекхарах:

Лалаата-чатвараджвалад-дханан-джайа-спхулингабхаа-
Нипиита-панчасаайакам наманнилимпа-наайакам
Судхаама-йуукхалекхайаа вирааджамаана-щекхарам
Махаакапаали-сампадэ-щироджатааламасту нах

Карала-бхаала-паттикаа-дхагад-дхагад-дхагадж-джвала-
Дханан-джайаа-хутиикрыта-прачанда-панча-саайаке
Дхараа-дхарендра-нандинии-кучаагра-читра-патрака-
Пракалпа-наика-щилпини трилочанэ ратирмама

Навиина-мегхамандалии нируддха-дурдха-распхурат-
Кухууни-щиитхи-ниитамах прабандха-баддха-кандхарах
Нилимпанирдж-харии-дхара-станоту крытти-синдхурах
Калаанидхаана-бандхурах щрийам джагаддхурам-дхарах

Прапхулла-ниилапанкаджа-прапанча-каалима-прабхаа-
Валамбикантха-кандалии-ручи-прабаддха-кандхарам
Смараччхидам пураччхидам бхаваччхидам макхаччхидам
Гаджаччхидаам-дхакачхидам тамам-такаччхидам бхадже

Акхарва сарва-мангалаа-калаа-кадамба-манджарии
Раса-правааха-маадхурии виджрым-бханаа-мадхувратам
Смараантакам пураантакам бхаваантакам макхаантакам
Гаджаантакаан-дхакаантакам тамантакаан-такам бхадже

Джайа-твадабхрави-бхрама бхрамад-бхуджанга-мащвасад
Виниргамат-крамаспхурат-караалабхаала-хавйаваат
Дхимид-дхимид-дхимидхванан-мрыданга-тунгамангала
Дхваникрама-правартита прачанда-таандавах: щивах:

Дрышадвичитра-талпайор-бхуджанга-мауктик-асраджор-
Гариштха-ратна-лоштхайох: сухрыд-випакша-пакшайох:
Трышнааравинда-чакшушох: праджаамахии-махендрайох:
Самаправрытиках кадаа садаащивам бхаджаамйахам

Кадаа нилим-панирджхарии-никунджа-котарэ васан
Вимуктадурматих: сада щирах: стхаманджалим вахан
Вилола-лола-лочано лалаама-бхаала-лагнаках
Щивети мантрамуччаран кадаа сукхии бхаваамйахам

Идам хи нитйамева-муктам-уттамот-тамам ставам
Патхансмаран-бруваннаро вищуддхи-метисамтатам
Харе гурау субхактимаащу йаати наанйатхаа гатим
Вимоханам хи дехинаам сущанкарасйа чимтанам

Пууджаа-васаана-самайе дащавактра-гиитам йах:
Щамбху-пууджанапарам патхати прадоше
тасйа стхираам ратха-гаджендра-турангайуктаам
лакшмиим садаива сумукхим прададаати щамбхух:

Ити дасавакра-вирачитам щиватаандава-стотрам сампуурнам ||

Поделитесь интересным >
Share on facebook
Share on vk
Share on telegram
Share on twitter
Share on email
WhatsApp chat