Главная страница » Блог » Вишну Сахасранама Стотра — тысяча имен Вишну

Вишну Сахасранама Стотра – тысяча имен Вишну

Уважаемый учитель Чайтанья Чандра Чаран (Хакимов) в одной из своих лекций говорил, что какая разница как люди себя называют – христиани, мусульмани, крышнаиты, католики, адвентисты, буддисты и тд. Это все только слова и повод для гордости.

Важно чтобы мы что-то делали для Бога, но что мы можем дать тому, кто создал Все? Один из способов служения – жертвовать своим временем и повторять имена Бога.

Есть много имен, мантр, молитв, гимнов, и один из могущественных это Вишнъу Сахасранама – ежедневное или еженедельное ее повторение – это отличное средство при любых проблемах в жизни, плохих периодах, сглазах, болезнях и тд.

Дополнение 2017: со времени первой транслитерации на русский в 2013 появились важные уточнения о которых прослушайте в записи:

скачайте или прослушайте пояснения по ссылке https://drive.google.com/open

пример произношения взят с ютуба (www.youtube) – скачайте аудио  1-36 (1-9Nk)   37-72 (10-18Nk)   73-108 (19-27Nk) 

Вишну Сахасранама Стотра

Дхйанам 

щаантаакаарам бхуджага щайанам падманаабхам сурещам

Вищваадхаарам гагана-садрыщам мегхаварна щубхаангам

Лакшмии-каантам камала-найанам йогибхир-дхйаана гамйам

Ванде вишнъум бхава-бхайа-харам сарва-локаика-наатхам

атха щри Вишнъу сахасранаама стотрам

вищвам вишнъур вашаткааро Бхуута бхавйа бхават прабхух

Бхуутакрыд бхуутабхрыд бхааво Бхуутаатмаа бхуута бхааванах

Пуутаатмаа парамаатмаа ча муктаанаам парамаа гатих

Авйайах пурушах саакшии кшетрагньо акшара ева ча

Його йогавидаам нетаа прадхаана пурушещварах

Наарасимхавапух щриимаан кещавах пурушоттамах

Сарвах щарвах щивах стхаанъур бхуутаадир нидхиравйайах

Самбхаво бхаавано бхартаа прабхавах прабхуриищварах

Свайамбхуух щаамбхураадитйах пушкараакшо махаасванах

Анаади нидхано дхаатаа видхаатаа дхаатуруттамах

Апрамейо хрышиикещах падманаабхо амарапрабхух

Вищвакармаа мануштваштъаа штхавиштхах стхавиро дхрувах

Аграахйах щаащватах крышнъо лохитаакшах пратарданах

Прабхуутастрикакубдхаама павитрам мангалам парам

Иищаанах праанъадах праанъо джйештхах щрештхах праджаапатих

Хиранъйагарбхо бхуугарбхо маадхаво мадхусууданах

Иищваро викрамии дханвии медхаавии викрамах крамах

Ануттамо дураадхаршаах крытагньах крытираатмаваан

Сурещах щаранъам щарма вищваретаах праджаабхавах

Ахах самвасаро вйаалах пратйайах сарвадарщанах

Аджах сарвещварах сиддхах сиддхих сарваадирачйутах

Врышаакапирамейаатмаа сарвайога винихсрытах

Васурвасуманаах сатйах самаатмаасаммитах самах

Амогхах пунъдъариикаакшо врышакармаа врышаакрытих

Рудро бахущираа бабхрур вищва йоних щучи щраваах

Амрытах щащвата стхаанъур вараарохо махаа тапаах

Сарвагах сарвавид бхаанур вишваксено джанаарданах

Ведо ведавида-вйанго ведаанго ведавит кавих

Локаадхйакшах сураадхйакшо дхармаа-дхйакшах крытаа-крытах

Чатураатмаа чатурвйууха-щчатурдамштра-щчатур-бхуджах

Бхрааджишнъур бходжанам бхоктаа сахишнъур джагадаадиджах

Анагхо виджайо джетаа вищва-йоних пунарвасух

Упендро вааманах праамщурамогхах щучируурджитах

Атииндрах самграхах сарго дхрытаатма нийамо йамах

Ведйо ваидйах садаа-йогии виирахаа маадхаво мадхух

Атииндрийо махаамаайо махотсаахо махаабалах

Махаабуддир махаавиирйо махаащактир махаадйутих

Анирдещйавапух шриимаан амейаатмаа махаадридхрик

Махешваасо махиибхартаа щрииниваасах сатаам гатих

Анируддхах сураанандо говиндо говидаам патих

Мариичир-дамано хамсах супарно бхуджаготтамах

Хиранъйа-наабхах сутапаах падманаабхах праджаапатих

Амрытйух сарвадрык симхах сандхаатаа сандхимаан стхирах

Аджо дурмаршанъах щаастаа вищрутаатмаа сураарихаа

Гурур-гурутамо дхаама сатйах сатйа-параакрамах

Нимишо анимишах срагвии ваачаспатир-удаарадхиих

Агранъиир-грааманъиих щриимаан нйаайо нетаа самииранъах

Сахасра-муурдхаа вищваатмаа сахасраакшах сахасрапаат

Аавартано ниврыттаатмаа самврытах сампрамарданах

Ахах самвартако вахнир-анило дхаранъиидхарах

Супрасаадах прасаннаатмаа вищвадхрыг-вищвабхуг-вибхух

Саткартаа саткрытах саадхур-джахнур-наараайанъо нарах

Асанкхйейо апрамейаатма вищиштах щиштъакрыччхучих

Сиддхаартхах сиддха-санкалпах сиддхидах сиддхисаадханах

Врышаахии врышабхо вишнъур-врышапарваа врышодарах

Вардхано вардхамаанащча вивиктах щрути-саагарах

Субхуджо дурдхаро ваагмии махендро васудо васух

Наикаруупо брыхад-руупах щипи-виштъах пракаащанах

Оджас-теджо-дйути-дхарах пракаащаатмаа пратаапанах

Рыддхах спаштъаакшаро мантра-щчандраамщур-бхааскарад-йутих

Амрытаамщуудбхаво бхаанух щащабиндух сурещварах

Аушадхам джагатах сетух сатйа-дхарма-параакрамах

Бхуута-бхавйа-бхаваннаатхах паванах паавано-аналах

Каамахаа каамакрыт-каантах каамах каамапрадах прабхух

Йугаадикрыд-йугааварто наикамаайо махаащанах

Адрыщйо вйакта-руупащча сахасраджит-анантаджит

Иштъо-авищиштъах щиштъештъах щикхандъии нахушо врышах

Кродхахаа кродхакрыт-картаа вищва-баахур-махиидхарах

Ачйутах пратхитах праанъах праанъадо ваасаваануджах

Апааннидхир-адхиштхаанам-апраматтах пратиштхитах

Скандах сканда-дхаро дхурйо варадо ваайу-вааханах

Ваасудево брыхад-бхаанур-аадидевах пурандарах

Ащока-стааранъа-стаарах щуурах щаурир-джанещварах

Анукуулах щатаавартах падмии падма-нибхекшанъах

Падманаабхо-аравиндаакшах падмагарбхах щариирабхрыт

Махарддхир-рыддхо врыддхаатмаа махаакшо гарудъа-дхваджах

Атулах щарабхо бхиимах самайагньо хавир-харих

Сарвалакшана-лакшанъйо лакшмииваан самитинджайах

Викшаро рохито маарго хетур-даамодарах сахах

Махиидхаро махаабхааго вегаваанамитаащанах

Удбхавах кшобханъо девах щриигарбхах парамещварах

Каранъам кааранъам картаа викартаа гахано гухах

Вйавасаайо вйавастхаанах самстхаанах стхаанадо дхрувах

Парарддхих парама-спаштъастуштъах пуштъах щубхекшанъах

Раамо вираамо вираджо маарго нейо найо-анайах

Виирах щактиматаам щрештхо дхармо дхармавидуттамах

Ваикунтхах пурушах праанъах праанъадах пранъавах прытхих

Хиранйагарбхах щатругхно вйаапто ваайур-адхокшаджах

Рытух сударщанах каалах парамештии париграхах

Уграх самватсаро дакшо вищраамо вищвадакшинъах

Вистаарах стхаавара-стхаанъух прамаанъам бииджамавйайам

Артхо-анартхо махаакощо махаабхого махаадханах

Анирвиннъах стхавиштхо-абхуур дхармайуупо махаамакхах

Накшатра-немир-накшатрии кшамах кшаамах самииханах

Йагньа иджйо махеджйащча кратух сатрам сатаам гатих

Сарвадарщии вимуктаатмаа сарвагньо гньаанамуттамам

Сувратах сумукхах суукшмах сугхошах сукхадах сухрыт

Манохаро джитакродхо виирабаахур-видааранъах

Сваапанах сваващо вйаапии наикаатмаа наикакармакрыт

Ватсаро ватсало ватсии ратнагарбхо дханещварах

Дхармагуб-дхармакрыд-дхармии садасаткшарам-акшарам

Авигньаатаа сахасраамщур-видхаатаа крыта-лакшанъах

Габхастинемих саттвастхах симхо бхуута-махещварах

Аадидево махаадево девещо девабхрыд-гурух

Уттаро гопатиргоптаа гньаанагамйах пураатанах

Щариира-бхуута-бхрыд-бхоктаа капииндро бхууридакшинъах

Сомапо-амрытапах сомах пуруджит-пурусаттамах

Винайо джайах сатйасандхо даащаархах саатватаам-патих

Джииво винайитаа-саакшии мукундо-амита-викрамах

Амбхонидхир-анантаатмаа маходадхищайо-антаках

Аджо махаархах сваабхаавйо джитаамитрах прамоданах

Аанандо нандано нандах сатйа-дхармаа тривикрамах

Махарших капилаачаарйах крытагньо мединии-патих

Трипада-стридащаа-дхйакшо махаащрынгах крытаантакрыт

Махаавараахо говиндах сушенъах канакаангадии

Гухйо габхииро гахано гуптащчакра-гадаадхарах

Ведхаах сваанго-аджитах крышнъо дрыдъхах санкаршанъо-ачйутах

Варунъо ваарунъо врыкшах пушкараакшо махааманаах

Вхагаваан бхагахаанандии ванамаалии халаайудхах

Аадитйо джйотираадитйах сахишнъур-гатисаттамах

Судханваа кхандъапаращур-даарунъо дравинъапрадах

Дивахспрык сарвадрыг-вйаасо ваачаспатир-айониджах

Трисаамаа саамагах саама нирваанъам бхешаджам бхишак

Санйааса-крыччхамах щаанто ништхаа щаантих параайанъам

Щубхаангах щаантидах сраштаа кумудах кувалещайах

Гохито гопатир-гоптаа врышабхаакшо врышаприйах

Анивартии ниврыттаатмаа санкшептаа кшемакрыччхивах

Щрииваста-вакшаах щрииваасах щриипатих щрииматаам-варах

Щриидах щриищах щрииниваасах щриинидхих щриивибхааванах

Щриидхарах щриикарах щрейах щрииманлока-трайаащрайах

Свакшах свангах щатаанандо нандир-джйотир-ганъещварах

Виджитаатмаавидхейаатмаа саткииртищчхинна-самщайах

Удиирнъах сарватащчакшур-аниищах щаащвата-стхирах

Бхуущайо бхуушанъо бхуутир-вищоках щоканаащанах

Арчишмаан-арчитах кумбхо вищуддхаатма вищодханах

Анируддхо-апратиратхах прадйумно-амитавикрамах

Кааланеминиха виирах щаурих щураджанещварах

Трилокаатмаа трилокещах кещавах кещиха харих

Каамадевах каамапаалах каамии каантах крытаагамах

Анирдещйа-вапур-вишнъур-вииро-ананто дхананджайах

Брахманъйо брахмакрыд брахмаа брахма брахма-вивардханах

Брахмавид браахманъо брахмии брахмагньо браахманъа-прийах

Махаакрамо махаакармаа махаатеджаа махорагах

Махаакратур-махаайаджваа махаайагньо махаахавих

Ставйах ставаприйах стотрам стутих стотаа ранъаприйах

Пуурнъах пуурайитаа пунъйах пунъйа-кииртиранаамайах

Маноджавастииртхакаро васуретаа васупрадах

Васупрадо ваасудево васур-васуманаа хавих

Садгатих саткрытих саттаа садбхуутих сатпараайанах

Щуурасено йадущрештхах санниваасах суйаамунах

Бхуутааваасо ваасудевах сарваасу-нилайо-аналах

Дарпахаа дарпадо дрыпто дурдхаро-атхаапарааджитах

Вищвамууртир-махаамууртир-дииптамууртир-амууртимаан

Анекамууртир-авйактах щатамууртих щатаананах

Эко наиках савах ках ким йаттат падам-ануттамам

Локабандхур-локанаатхо маадхаво бхакта-ватсалах

Суварнъа-варнъо хемаанго вараанга-щчанданаангадии

Виирахаа вишамах щуунйо гхрытаащиира-чалащчалах

Амаании маанадо маанйо локасваамии трилока-дхрык

Сумедхаа медхаджо дханйах сатйамедхаа дхараадхарах

Теджоврышо дйути-дхарах сарващастра-бхрытаам варах

Праграхо ниграхо вйагро наикащрынго гадааграджах

Чатурмууртир-чатурбааху-щчатурвйууха-щчатургатих

Чатураатмаа чатурбхаава-щчатурведавид-екапаат

Самааварто-аниврыттаатмаа дурджайо дуратикрамах

Дурлабхо дургамо дурго дурааваасо дураарихаа

Щубхаанго локасаарангах сутантустанту-вардханах

Индракармаа махаакармаа крытакармаа крытаагамах

Удбхавах сундарах сундо ратнанаабхах сулочанах

Арко вааджасанах щрынгии джайантах сарва-виджджайии

Суварнъа-биндур-акшобхйах сарва-ваагиищварещварах

Махаахрадо махаагарто махаабхууто махаанидхих

Кумудах кундарах кундах парджанйах паавано-анилах

Амрытаамщо-амрытавапух сарвагньах сарватомукхах

Сулабхах сувратах сиддхах щатру-джиччхатру-таапанах

Нйагродхо-адумбаро-ащваттха-щчаанъуу-раандхра-нишууданах

Сахасраарчих саптаджихвах саптаидхаах саптавааханах

Амууртир-анагхо-ачинтйо бхайакрыд-бхайа-наащанах

Анъур-брыхат-крыщах стхууло гунъабхрын-ниргунъо махаан

Адхрытах свадхрытах сваасйах праагвамщо вамщавардханах

Бхаарабхрыт катхито йогии йогиищах сарва-каамадах

Аащрамах щраманъах кшаамах супарнъо ваайу-вааханах

Дханурдхаро дханурведо дандъо дамайитаа дамах

Апарааджитах сарвасахо нийантаа-анийамо-айамах

Сатваваан саатвиках сатйах сатйа-дхарма-параайанъах

Абхипраайах прийаархо-архах прийакрыт приитивардханах

Вихаайасагатир-джйотих суручир-хутабхуг-вибхух

Равир-вирочанах суурйах савитаа равилочанах

Ананто хутабхуг-бхоктаа сукхадо наикаджо-аграджах

Анирвиннъах садаамаршии локаадхиштхаанамад-бхутах

Санаат-санаатана-тамах капилах капиравйайах

Свастидах свастикрыт-свасти свастибхук-свастидакшинъах

Араудрах кундъалии чакрии викрамйуурджита-щаасанах

Щабдаатигах щабдасахах щищирах щарвариикарах

Акруурах пещало дакшо дакшинъах кшаминъаам-варах

Видваттамо виитабхайах пунъйа-щраванъа-кииртанах

Уттааранъо душкрытихаа пунъйо духсвапна-наащанах

Виирахаа ракшанъах санто джииванах парйавастхитах

Анантаруупо-анантащриир-джитаманйур-бхайаапахах

Чатуращро габхиираатмаа видищо вйаадищо дищах

Анаадир-бхуурбхуво лакшмиих сувииро ручираангадах

Джанано джанаджанмаадир-бхиимо бхиима-параакрамах

Аадхааранилайо-адхаатаа пушпахаасах праджаагарах

Уурдхвагах сатпатхаачаарах праанъадах пранъавах панъах

Прамаанъам праанъанилайах праанъабхрыт-праанъаджииванах

Таттвам таттвавидекаатмаа джанмамрытйу-джараатигах

Бхуурбхувах свастарустаарах савитаа прапитаамахах

Йагньо йагньапатир-йаджваа йагньаанго йагньа-вааханах

Йагньабхрыд йагньакрыд йагньии йагньабхуг йагньасаадханах

Йагньаантакрыд йагньагухйам-аннаманнаада ева ча

Аатмайоних свайанджаато ваикхаанах саамагаайанах

Девакии-нанданах сраштъаа кшитиищах паапанаащанах

Щанкхабхрыннандакии чакрии щаарнгадханваа гадаадхарах

Ратхаангапаанъир-акшобхйах сарва-прахаранъаайудхах |  сарва-прахаранъаайудха ом нама ити

ванамаалии гадии щаарнгии щанкхии чакрии ча нандакии

щриимаан наараайанъо вишнъур-ваасудэво-абхиракшату | щрии ваасудэво-абхиракшату ом нама ити

Поделитесь интересным >
Share on facebook
Share on vk
Share on telegram
Share on twitter
Share on email
WhatsApp chat